Subministrament del material vegetal: Arbres de fulla perenne

Els arbres de fulla perenne són conreats en el camp, en contenidors o en sistemes alternatius als contenidors, generalment conreats en l’exterior. Han de ser conreats d’acord amb les necessitats de l’espècie o conrear, l’edat i la localització i han de rebre un tractament adequat (poda de formació, repicada, retallada, asprada, etc.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Els arbres subministrats han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin i, quan es comercialitzin o es vulguin comercialitzar amb una referència a la cultivar, han de tenir també identitat i puresa de lot adequades respecte a la cultivar.

Les cultivars han d’estar denominades de conformitat amb les normes internacionals acceptades, essent recomanable la utilització de la Llista de noms de plantes llenyoses (www.internationalplantnames.com), reconeguda com a estàndard europeu per l’Associació Europea de Viveristes (ENA – European Nursery Association).

El subministrament i la comercialització d’arbres de fulla perenne han de complir la legislació vigent sobre:

A més, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/2031 del Parlament Europeu i del Consell, a partir de desembre de 2019, es requerirà el passaport fitosanitari en totes les partides de plantes dins de la UE.

Amb l’objectiu d’ajudar els i les professionals del sector a adaptar-se a la normativa i a millorar la qualitat i la competitivitat del sector, des de la Fundació de la Jardineria i el Paisatge treballem en la revisió i actualització de la NTJ 07E: ARBRES DE FULLA PERENNE.

Àmbit d’aplicació i finalitats de la NTJ 07E: Arbres de Fulla Perenne

Aquesta Norma Tecnològica és vàlida per a la producció i comercialització d’arbres ornamentals de fulla perenne, la destinació dels quals sigui l’ús com a arbre viari o com a arbre d’espais verds, tant en àmbit públic com privat. Complementa, en aquest sentit, les especificacions generals incloses a l’NTJ 07A: 2007 Qualitat general del material vegetal.

Inclou també els arbres de fulla semicaduca o semiperenne, el fullatge dels quals es desprèn parcialment en l’estació desfavorable o es comporta com a perenne els anys més favorables o en zones climàtiques més càlides i com a caduc els anys més desfavorables o en zones climàtiques més fredes.

L’NTJ 07E té com a finalitats les següents:

  • Definir les característiques de qualitat general i de presentació que ha de reunir el material vegetal d’arbres de fulla perenne per a la seva correcta producció i comercialització.
  • Fixar les especificacions mínimes exigibles de qualitat en el subministrament d’arbres ornamentals de fulla perenne.
  • Fomentar la qualitat en el subministrament d’arbres ornamentals de fulla perenne per al seu ús en jardineria i paisatgisme.
  • Normalitzar els tipus de subministrament i les dimensions d’arbres ornamentals de fulla perenne.
  • Fixar la terminologia relativa al material vegetal d’arbres ornamentals de fulla perenne objecte d’aquesta NTJ.
  • Assistir els responsables del subministrament d’arbres ornamentals de fulla perenne.
  • Servir de base per als responsables dels projectes de jardineria, paisatgisme, enginyeria, arquitectura, etc.
  • Facilitar la gestió i comercialització al sector productor.
  • Facilitar la comparació de productes i agilitar el procés de comandes.

En aquesta NTJ s’incorpora un glossari amb més de 100 termes utilitzats en el text. A més, compta amb el treball de col·laboració tècnica i el consens de professionals del sector. Esperem poder publicar-la durant el mes de maig.

Adquireix l’NTJ 07E Arbres de full perenne (2a. edició).

Consulta les NTJ de la familia 07 Subministrament del material vegetal.