Aportació de la jardineria i el paisatgisme a la millora ambiental


Les aportacions de la jardineria i el paisatgisme a la millora del medi ambient urbà  i periurbà són indiscutibles i molt diverses. La riquesa de flora i fauna, amb tota la seva biodiversitat, es pot reintroduir en espais antròpics mitjançant la jardineria i la restauració paisatgística.

Els espais verds incideixen directament en la qualitat ambiental de les poblacions i, conseqüentment, en la qualitat de vida dels seus habitants, donant una resposta a les necessitats humanes sanitàries (fisiològiques, acústiques, tèrmiques, òptiques, higièniques, de qualitat de l’aire) i psicològiques (bellesa, contacte amb la naturalesa, oci, varietat del medi, intimitat, relacions socials).

La responsabilitat global amb el medi ambient té com a conseqüència directa, també, en la jardineria i el paisatgisme, la introducció d’un nou condicionant: l’impacte ambiental, o, el que és el mateix, com afecten les seves activitats, productes i serveis al medi ambient.

Les bones pràctiques ambientals (BPA) són el conjunt d’hàbits personals i col·lectius que fan que l’actuació de cada una de les persones que conformen una organització permeti realitzar una gestió ambiental correcta, que minimitzi l’impacte ambiental de l’activitat empresarial. Hàbits que ens acosten al principi de sostenibilitat global i, com a conseqüència, a una sostenibilitat des de l’escala individual de l’organització dels espais verds.

En definitiva, el principal objectiu de les BPA és millorar el comportament ambiental d’una organització vinculada als espais verds partint d’un compromís personal dels qui realitzen les diferents activitats. Un objectiu, conseqüència de l’anterior, és que una millora del comportament de l’organització dels espais verds és percebuda en el territori pels veïns, i l’esforç realitzat en l’execució del programa de BPA demostra un cert grau de compromís que  necessàriament tindrà un pes específic davant de les autoritats.

Les BPA no són accions que han de portar-se a terme exclusivament en l’àmbit empresarial. També se’n poden trobar exemples en l’àmbit domèstic. Per exemple, llençar les restes vegetals de la sega i la poda als contenidors de rebuig i no fer-ho als d’orgànica és una mala pràctica que provoca la pèrdua d’una matèria orgànica molt escassa a la majoria dels sòls.

En resum, l’aplicació d’un programa de BPA significa una actitud preventiva i responsable amb el medi ambient per part d’una organització d’espais verds.

Més informació: