Publicada la NTJ 15N Indicadors ambientals i de sostenibilitat per al verd urbà

Tot l’equip que forma part de la Fundació de la Jardineria i el Paisatge està orgullós de presentar-te una nova NTJ de la família de Gestió dels espais verds la NTJ15N Indicadors ambientals i de sostenibilitat per al verd urbà: indicadors clau.

Aquesta Norma Tecnològica és vàlida per als treballs amb indicadors ambientals i de sostenibilitat del verd urbà, que inclou tant els espais verds, especialment els públics (com ara parcs, jardins, patis, places enjardinades o arboladas, horts urbans, jardineres, rotondes enjardinades, illots enjardinats, mitjanes enjardinades i espais de transició amb l’entorn natural o rural), com l’arbratge viari, i proposa grups d’indicadors que permeten identificar, primer, i valorar, després, amb claredat, els aspectes ambientals i de sostenibilitat d’aquest verd urbà.

Els indicadors ambientals i de sostenibilitat són paràmetres que permeten fer el seguiment, quantificació i avaluació periòdica de les variables ambientals clau del verd urbà, i al mateix temps determinar tendències, i, si és necessari, corregir-les amb immediatesa.

L’ús d’indicadors ambientals i de sostenibilitat promou l’autoavaluació com una eina important per a la revisió del nivell de maduresa ambiental del verd urbà d’una organització. És útil per a identificar fortaleses i febleses, i també oportunitats, i proporciona quantificadors per a la millora sistemàtica i contínua de l’acompliment global de l’organització en la gestió de la qualitat ambiental del verd urbà.

Finalitat de la NTJ 15N Indicadors ambientals i de sostenibilitat per al verd urbà: indicadors clau

NTJ 15N Indicadores ambientales y de sostenibilidad para el verde urbano

 

 

 

La finalitat de l’NTJ 15N és elaborar una documentació tècnica que ajudi les  organitzacions a conèixer, interpretar i aplicar un sistema d’indicadors ambientals  i de sostenibilitat del verd urbà, i que permeti alhora avaluar els beneficis socials  d’aquests espais i detectar punts de millora en la seva gestió optimitzant-ne el cost  ambiental, social i econòmic, a més de:

  1. Servir de guia per a l’establiment d’un sistema d’indicadors ambientals i de  sostenibilitat del verd urbà que pugui diagnosticar-ne el paper ambiental, la seva  sostenibilitat i que permeti dur a terme un seguiment dels criteris ambientals per  a la seva millora i eficiència.
  2. Servir de guia per poder elegir quins són els indicadors ambientals i de  sostenibilitat que convé aplicar en cada cas.
  3. Ajudar a revisar i marcar objectius ambientals del verd urbà.
  4. Promoure la recerca de punts forts i punts febles dels objectius ambientals del verd urbà, així com la confirmació dels objectius ambientals que ja es troben establerts.
  5. Estandarditzar la terminologia relativa als indicadors ambientals i de sostenibilitat del verd urbà.
  6. Assistir i orientar els responsables del verd urbà en l’ús i utilitat dels indicadors ambientals i de sostenibilitat com a eina per a la seva planificació i gestió.
  7. Informar els usuaris (ciutadans) dels beneficis ambientals del verd urbà.
  8. Fomentar els serveis ambientals i la qualitat del verd urbà.

Direcció tècnica: Joaquim Bosch Bosch, enginyer tècnic agrícola i Pablo Knobel Guelar, llicenciat en ciències ambientals i Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social.

Col·laboradors i col·laboradores: Xavier Argimon de Vilardaga, enginyer tècnic agrícola; Francesc Baró Porras, dr. en ciència i tecnologia ambientals, llicenciat en ciències ambientals; Albert Bestard Escudé, enginyer tècnic agrícola i paisatgista; Jordi Chueca Abancó, tècnic auxiliar en jardineria; Eulàlia Codinach Vanaclocha, biòloga; Quim Comes Estany, enginyer tècnic agrícola; Silvia Escolano Colom, enginyera de forest; Eliseu Guillamon Villalba, enginyer tècnic agrícola i paisatgista; Josep Lascurain Golferichs, biòleg; Roser Maneja Zaragoza, dra. en ciència i tecnologia ambientals; Àlex March Raurell, enginyer tècnic agrícola i llicenciat en ciències ambientals; Jaume Marlès Magre, dr. en ciència i tecnologia ambientals, llicenciat en ciències ambientals i enginyer tècnic agrícola; Iñigo Rebollo San Miguel, enginyer de forest; Jordi Torrijos i Martí, enginyer tècnic agrícola i paisatgista.

Més informació sobre indicadors ambientals: ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, DIRECCIÓ DE SERVEIS AMBIENTALS; BARCELONA REGIONAL. Sistema d’indicadors ambientals dels parcs metropolitans. Barcelona: Àrea Metropolitana de Barcelona, 2014.

Patrocinadors:

 

Adquireix la NTJ15N Indicadors ambientals i de sostenibilitat per al verd urbà: indicadors clau.