NTJ 15V Gestió de restes vegetals i altres residus del verd urbà

68,00 80,00 

Aquesta Norma Tècnica és vàlida per als treballs de gestió de restes vegetals i altres residus, tant els no perillosos com els perillosos, que es generen en l’àmbit del verd urbà, és a dir, tant dels espais verds públics o d’ús públic com de l’arbrat viari. Aquests treballs de gestió s’apliquen tant a la generació, la recollida, el transport, la valorització i l’eliminació de les restes vegetals i altres residus, com a la vigilància d’aquestes operacions. Dins de l’apartat de la generació de residus s’inclouen tant els que es deriven de les operacions de manteniment del verd urbà com els de les obres de construcció i remodelació d’espais verds, com també els resultants de la nova plantació i replantació d’alineacions d’arbrat viari. També s’inclouen recomanacions per a la minimització de la generació de restes vegetals i altres residus en la fase de redacció de projectes.

Accedeix a total la familia NTJ15 GESTIÓ DELS ESPAIS VERDS.

Patrocinadors:


Descripción

L’NTJ 15V té com a finalitats:

 • Assistir els responsables de la gestió de restes vegetals i altres residus del verd urbà.
 • Ordenar metodològicament tots els processos i operacions que concorren en la gestió de restes vegetals i altres residus del verd urbà.
 • Servir de base per a una gestió adequada de les restes vegetals i altres residus del verd urbà facilitant la planificació de les actuacions d’acord amb els seus objectius.
 • Facilitar la gestió de restes vegetals i altres residus del verd urbà, tant als serveis municipals com a les empreses de manteniment del verd urbà i als agents de residus.
 • Servir de guia per a l’establiment dels objectius de la gestió de restes vegetals i altres residus del verd urbà.
 • Fomentar la qualitat en la gestió de restes vegetals i altres residus del verd urbà.
 • Aportar especificacions i recomanacions relacionades amb els treballs de gestió de restes vegetals i altres residus del verd urbà.
 • Servir de guia per a la redacció de projectes d’espais verds i d’arbrat viari que minimitzin la generació de residus vegetals i altres residus i que els valoritzin en
  la mesura de les possibilitats.
 • Servir de guia per a la redacció de plans directors, de gestió i de manteniment del verd urbà.
 • Servir de guia per a la redacció de plecs de prescripcions tècniques, en l’apartat de la gestió de restes vegetals i altres residus del verd urbà, i en la licitació dels
  contractes de gestió, de manteniment, de control de qualitat, etc.
 • Facilitar que la gestió del verd urbà passi d’una situació reactiva a una de proactiva.
 • Fixar la terminologia relativa als treballs de gestió de restes vegetals i altres residus del verd urbà.

Any de publicació: 2022

Información adicional

Peso 1 kg
Dimensiones 21 × 0,4 × 29,7 cm
Formato

Edición impresa, Edición digital PDF, Consulta online

También te recomendamos…