Terres de jardineria i enceballs

El sòl natural, i especialment els seus horitzons superficials, anomenats aquí de manera genèrica com a “terra vegetal”, és un dels elements més valuosos i més fràgils del medi natural. Constitueix un substrat que conté elements minerals, orgànics i biològics, com ara les llavors de la flora local, sobre el qual s’assenten els ecosistemes. En cas de pèrdua o canvis cal advertir que la seva regeneració natural és molt lenta.

Els sòls antropitzats productius, com ara els sòls agrícoles o els sòls de parcs i jardins, són sòls rics en matèria orgànica i la seva conservació també és important tant des del punt de vista mediambiental –la conservació d’un recurs– com econòmic.

Tipus de terres de jardineria i enceballs

Terres de jardineria

 • Terra simple de jardí. Producte obtingut per qualsevol de les tres maneres següents:
  • Mescla de dos o més components de productes orgànics.
  • Comercialització de terra vegetal d’obra no esmenada o amb esmenes menors.
  • Comercialització de terra natural no esmenada o amb esmenes menors.
 • Terra vegetal de jardí. Producte obtingut per mescla de:
  • Terra natural.
  • Sorres i gravetes, graves.
  • Productes orgànics.
 • Terra orgànica de jardí. Producte obtingut per mescla:
  • Majoritàriament de diversos productes orgànics.
  • Minoritàriament de terra natural, sorres i gravetes, graves.
 • Terra àcida. Producte obtingut majoritàriament per mescla de diversos productes orgànics.
 • Terra de cactus. Producte obtingut per mescla de diversos productes inorgànics.
 • Terra per a àrees de gespa. Producte obtingut per mescla de:
  • Terra natural.
  • Sorres i gravetes, graves.
  • Productes orgànics.

Enceballs

 • Enceball de sorra. Producte format principalment per sorra silícia.
 • Enceball mixt. Producte obtingut per mescla de:
  • Sorra o graveta.
  • Terra vegetal de jardí o productes orgànics.
  • Adobs.
  • Llavors (opcionalment).

Principals components de terres de jardineria i enceballs

Productes orgànics com a components de terres de jardineria i enceballs

 • Compost. Producte higienitzat i estabilitzat, obtingut mitjançant descomposició biològica aeròbica (incloent-hi fase termofílica), de materials orgànics biodegradables de l’Annex V del RD 865/2010, sota condicions controlades.
 • Compost de restes del conreu de fongs. Producte higienitzat i estabilitzat, obtingut mitjançant descomposició biològica aeròbica (incloent-hi fase termofílica), de restes del substrat del conreu de bolets o xampinyó, sota condicions controlades.
 • Compost de fems. Producte higienitzat i estabilitzat, obtingut mitjançant descomposició biològica aeròbica (incloent-hi fase termofílica), de fems amb addició de materials vegetals o sense, sota condicions controlades.
 • Compost vegetal. Producte higienitzat i estabilitzat, obtingut mitjançant descomposició biològica aeròbica (incloent-hi fase termofílica), exclusivament de restes de poda, fulles, herba tallada i restes vegetals, sota condicions controlades.
 • Escorça de pi envellida. Producte procedent d’escorça de pins de diferents espècies envellida després d’obtenir-la.
 • Escorça de pi compostada. Producte higienitzat i estabilitzat, obtingut mitjançant descomposició biològica aeròbica (incloent-hi fase termofílica), sota condicions controlades, format exclusivament per escorça procedent de pins de diferents espècies.
 • Escorça de pi esterilitzada per aire calent. Producte procedent de l’escorça de pi de diferents espècies, higienitzada i estabilitzada, obtingut mitjançant un procés industrial d’esterilització per aire calent.
 • Fibra o escorça de coco. Producte procedent de closques de coco.
 • Fibra de fusta. Producte obtingut per procediment mecànic amb vapor o sense, a partir de fustes no tractades químicament.
 • Torba de Sphagnum. Material orgànic procedent de torberes altes, formades principalment per molses del gènere Sphagnum.
 • Torba herbàcia. Material orgànic procedent de torberes baixes, formades per espècies herbàcies (Carex, Phragmites, etc.).
 • Vermicompost o humus de cuc de terra. Producte estabilitzat obtingut a partir de materials orgànics, per digestió amb cucs de terra, sota condicions controlades.
 • Clofolla d’arròs. Producte procedent de la clofolla del fruit de l’arròs (Oryza sativa). Pot ser utilitzada directament o tractada.

Productes minerals com a components de terres de jardineria i enceballs

 • Argila. Material mineral silicatat procedent de dipòsits naturals.
 • Argila cuita. Producte obtingut per escalfament de grànuls d’argila.
 • Argila expandida. Producte obtingut per granulat, escalfament i expansió de les partícules d’argila.
 • Argila granulada. Material mineral silicatat procedent de dipòsits naturals i tractada mitjançant un procés de granulació.
 • Sorra i gravetes. Partícules minerals procedents de dipòsits naturals.
 • Sorra i gravetes silícies. Partícules minerals silicatades i inerts.
 • Sorres i gravetes volcàniques. Partícules minerals procedents de material volcànic expandit de forma natural. Pot ser triturat.
 • Ceràmica triturada. Producte procedent de la trituració de totxos o altres materials de construcció a base d’argiles cuites.
 • Perlita. Material granular fabricat a partir de roca volcànica hidratada natural, expandit amb calor per donar lloc a una estructura cel·lular.
 • Grava. Partícules minerals procedents de dipòsits naturals.
 • Grava volcànica. Greda, lava triturada o grava volcànica porosa. Producte procedent de material volcànic expandit de forma natural. Pot ser triturat.
 • Recuperat de construcció i demolició (RCD) • Producte procedent de la trituració de restes de construcció i demolició (RCD) prèviament seleccionats.
 • Sepiolita. Silicat natural hidratat.
 • Terra natural. Partícules minerals d’argila, llim i sorra que es troben de forma natural.
 • Vermiculita. Material granular fabricat a partir de minerals de mica hidratats naturals, expandit/exfoliat amb calor per donar lloc a una estructura laminar.

Productes de síntesi mineral o orgànica com a components de terres de jardineria i enceballs

 • Poliestirè expandit. Producte expandit obtingut a partir de l’expansió del poliestirè.

(Descripció segons el Reial Decret 865/2010)

S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Norma els fangs de depuració emprats com a component de terres de jardineria i enceballs, els quals estan regulats pel RD 1310/1990.

Informació extreta de la Norma tecnològica de jardineria i paisatgisme NTJ 5T 2010 Terres de jardineria i enceballs. Aquesta Norma Tecnològica és vàlida per al subministrament i l’aplicació de terres de jardineria (o terres de jardí) i enceballs, tal com estan definides en aquesta Norma, tant envasades com subministrades a granel, i n’estableix els requisits de qualitat per tal de garantir que siguin aptes per al seu ús en construccions i manteniments de parcs i jardins o d’enjardinaments varis, tant siguin públics com privats.

 

Amb la col·laboració de: