NTJ 15H Gestió de Jardins Històrics

80,75 95,00 

Aquesta Norma Tecnològica és vàlida per als treballs de gestió dels jardins històrics, tant si són públics com privats. Dins de jardins històrics, s’inclouen jardins, parcs, places, avingudes i passeigs urbans, cementiris, jardins botànics i jardins zoològics, sempre que compleixin el criteri de monument històric definit en l’article 1 de la Carta de Venècia (vegeu l’Annex I).

De la mateixa manera, es poden incloure en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma els enjardinaments de monuments, conjunts i llocs històrics declarats Bé d’Interès Cultural, Bé Cultural d’Interès Nacional, Bé Cultural d’Interès Local o que tinguin una protecció legal específica. Encara que estrictament no es tracti de jardins històrics pròpiament dits, la validesa d’aquesta norma es pot fer extensiva a la gestió d’enjardinaments de zones arqueològiques, zones d’interès etnològic i zones paleontològiques.

Accedeix a total la familia NTJ15 GESTIÓ DELS ESPAIS VERDS.

Amb el suport del Departament de Cultura


Descripción

L’NTJ 15H té les finalitats concretes següents:

 • Assistir els responsables de la gestió, la conservació i el manteniment dels jardins històrics.
 • Donar a conèixer la normativa legal respecte als jardins històrics i els compromisos i deures que ha d’assumir el personal responsable de la seva gestió per a preservar-los i potenciar-los adequadament.
 • Proporcionar un fonament per a l’assessorament en la cerca d’informació per als estudis històrics previs a l’elaboració dels plans directors i de gestió, ja que és imprescindible conèixer el perquè de l’espai vegetal, el seu origen i la seva influència en l’entorn, tant social, cultural, històrica o dins de la mateixa disciplina de l’art dels jardins.
 • Establir les bases d’elaboració dels plans directors, de gestió i de manteniment dels jardins històrics.
 • Establir els objectius de la gestió dels jardins històrics.
 • Servir de guia per a la redacció de plans directors, plans de gestió, plans de conservació, plans de manteniment i plans d’usos dels jardins històrics.
 • Proporcionar criteris per a la gestió, protecció, catalogació, manteniment, conservació, restauració i recuperació dels jardins històrics.
 • Proporcionar les eines bàsiques sobre gestió dels jardins històrics que han de
 • tenir els responsables de la seva gestió i conservació.
 • Fixar la terminologia relativa als jardins històrics, a la seva gestió i al seu manteniment.
 • Servir de guia per a la redacció de plecs de prescripcions tècniques, en l’apartat de gestió i manteniment de jardins històrics.

Any de publicació: 2018

Información adicional

Peso 0,360 kg
Dimensiones 21 × 0,5 × 29,7 cm
Formato

Edición impresa, Edición digital PDF, Consulta online

También te recomendamos…