Quins objectius ha de complir la selecció d’espècies i cultivars en un projecte de plantació?

Els objectius d’un projecte de plantació es veuen sotmesos, d’una banda, als condicionants climàtics i edàfics del lloc de plantació i, d’altra banda, als condicionants urbanístics. En darrer terme, però, resulten de la intenció paisatgística i ambiental del projectista i del promotor.

Aquests objectius, que s’han de predefinir i ordenar segons la seva prioritat en cada cas particular, són els següents:

 • Millorar la qualitat ambiental del medi urbà.
 • Millorar la qualitat ecològica del medi urbà, potenciant la biodiversitat urbana, especialment a partir de la fauna associada als vegetals o creant corredors biològics.
 • Millorar la qualitat de vida i social en el medi urbà, tant pel valor simbòlic dels vegetals, especialment els arbres i les palmeres, com per la millora de la salut de les persones i del seu benestar.
 • Naturalitzar i humanitzar els espais urbans:
 • Contribuir a l’ordenació dels espais urbans afavorint la millora de la seva qualitat paisatgística i urbanística.
 • Connectar els espais verds entre si, configurant un sistema de verd urbà (o sistema de parcs i vies arbrades) o creant corredors verds urbans.
 • Integrar visualment i paisatgística els espais amb l’entorn.
 • Optimitzar els treballs de manteniment, reduint els costos de manteniment.
 • Tenir en compte els condicionants de seguretat, mediambientals, paisatgístics i urbanístics.
 • Prevenir els desserveis o possibles efectes adversos dels elements vegetals, com ara les al·lèrgies o l’emissió de restes.

Respecte a la selecció d’espècies i cultivars en un projecte de plantació o en una replantació o reposició de falles, els objectius són:

 • Garantir que s’obtinguin els efectes determinats en el projecte o en la replantació.
 • Minimitzar les molèsties i els perjudicis als ciutadans i als béns que els elements vegetals, especialment els arbres i les palmeres, puguin ocasionar en un futur.
 • Reduir els costos de manteniment.
 • Mantenir el patrimoni vegetal de la població en un estat fitosanitari, estructural i estètic adequats.

Vegeu complementàriament l’apartat 4.3. Beneficis ambientals dels espais verds i el capítol 6. Criteris per a l’ambientalització dels espais verds de l’NTJ 01C Part 1: 2018 Criteris ambientals dels espais verds.

Informació extreta de l’NTJ01W Criteris de selecció dels elements vegetals en els projectes de jardineria.