Què són i per a què serveixen els indicadors ambientals i de sostenibilitat del verd urbà?

Els indicadors ambientals i de sostenibilitat són uns paràmetres que permeten fer el seguiment, quantificació i avaluació periòdica de les variables ambientals clau dels espais verds, determinant tendències i permetent la correcció immediata en cas que sigui necessari amb l’objectiu de millorar.

Els indicadors són un vehicle d’informació tècnica i científica, amb un format sintètic i intel·ligible, que preservant el significat original de les dades, constitueixen una eina fonamental en la gestió i avaluació de la sostenibilitat.

Els indicadors ambientals i de sostenibilitat són una potent eina tant de síntesi d’una realitat com de comunicació amb altres actors posat que simplifica i unifica diferents fluxos de diferents dimensions. Per això han de respectar alguns criteris, com l’homogeneïtat i coherència per a no distorsionar el propi objecte d’estudi, permetre caracteritzar i millorar ambientalment els espais verds. A més, un indicador ambiental, ha de transmetre de forma àgil i eficient, el funcionament i l’estat a altres actors, amb un llenguatge accessible i clar, i fàcil d’identificar i de calcular o de valorar a partir de les dades d’una o diverses fonts de fàcil obtenció.

Amb uns indicadors ambientals i de sostenibilitat claus molt identificats i instaurats s’aconsegueix una eina molt valuosa per a l’avaluació comparativa amb els espais del verd urbà de dins i també de fora de les organitzacions.

L’ús d’indicadors ambientals i de sostenibilitat promou l’autoavaluació com una eina important per a la revisió del nivell de maduresa ambiental del verd urbà de l’organització per a identificar fortaleses i febleses, i també oportunitats, i proporciona quantificadors per a la millora sistemàtica i contínua de l’acompliment global de l’organització en la gestió de la qualitat ambiental del verd urbà.

Informació extreta de l’NTJ 15N Part 1. Indicadors ambientals i de sostenibilitat per al verd urbà: indicadors clau. Aquesta Norma Tecnològica és vàlida per als treballs amb indicadors ambientals i  de sostenibilitat del verd urbà, que inclou tant els espais verds, especialment els  públics (com ara parcs, jardins, patis, places enjardinades o arbrades, horts urbans,  jardineres, rotondes enjardinades, illots enjardinats, mitjanes enjardinades i espais de  transició amb l’entorn natural o rural), coml’arbrat viari,i proposa grups d’indicadors  que permeten identificar, primer, i valorar, després, amb claredat, els aspectes ambientals  i de sostenibilitatd’aquests espais verds.