Què són i per a què serveixen els indicadors ambientals i de sostenibilitat del verd urbà?

Els indicadors ambientals i de sostenibilitat són uns paràmetres que permeten fer el seguiment, quantificació i avaluació periòdica de les variables ambientals clau dels espais verds, determinant tendències i permetent la correcció immediata en cas que sigui necessari amb l’objectiu de millorar.

Els indicadors són un vehicle d’informació tècnica i científica, amb un format sintètic i intel·ligible, que preservant el significat original de les dades, constitueixen una eina fonamental en la gestió i avaluació de la sostenibilitat.

Els indicadors ambientals i de sostenibilitat són una potent eina tant de síntesi d’una realitat com de comunicació amb altres actors posat que simplifica i unifica diferents fluxos de diferents dimensions. Per això han de respectar alguns criteris, com l’homogeneïtat i coherència per a no distorsionar el propi objecte d’estudi, permetre caracteritzar i millorar ambientalment els espais verds. A més, un indicador ambiental, ha de transmetre de forma àgil i eficient, el funcionament i l’estat a altres actors, amb un llenguatge accessible i clar, i fàcil d’identificar i de calcular o de valorar a partir de les dades d’una o diverses fonts de fàcil obtenció.

Amb uns indicadors ambientals i de sostenibilitat claus molt identificats i instaurats s’aconsegueix una eina molt valuosa per a l’avaluació comparativa amb els espais del verd urbà de dins i també de fora de les organitzacions.

L’ús d’indicadors ambientals i de sostenibilitat promou l’autoavaluació com una eina important per a la revisió del nivell de maduresa ambiental del verd urbà de l’organització per a identificar fortaleses i febleses, i també oportunitats, i proporciona quantificadors per a la millora sistemàtica i contínua de l’acompliment global de l’organització en la gestió de la qualitat ambiental del verd urbà.

NTJ 15N Part 1. INDICADORS AMBIENTALS I DE SOSTENIBILITAT PER Al VERD URBANO: indicadors clau

Amb l’objectiu d’ajudar els i les professionals del sector a adaptar-se a la normativa i a millorar la qualitat i la competitivitat del sector, des de la Fundació de la Jardineria i el Paisatge treballem en la NTJ 15N Part 1. INDICADORS AMBIENTALS I DE SOSTENIBILITAT PER Al VERD URBANO: indicadors clau.

Finalitat de la NTJ 15N

  • Servir de guia per a l’establiment d’un sistema d’indicadors ambientals i de sostenibilitat del verd urbà que pugui diagnosticar el paper ambiental, la seva sostenibilitat i que permeti dur a terme un seguiment dels criteris ambientals per a la seva millora i eficiència.
  • Servir de guia per a poder triar quins són els indicadors ambientals i de sostenibilitat que convé aplicar en cada cas particular.
  • Ajudar a revisar i marcar objectius ambientals del verd urbà.
  • Promoure la recerca de punts forts i febles dels objectius ambientals del verd urbà, així com la confirmació dels objectius ambientals que ja es troben establerts.
  • Estandarditzar la terminologia relativa als indicadors ambientals i de sostenibilitat del verd urbà.
  • Assistir i orientar els responsables del verd urbà en l’ús i utilitat dels indicadors ambientals i de sostenibilitat com a eina per a la seva planificació i la gestió.
  • Informar els usuaris (ciutadans) del servei ambiental del verd urbà.
  • Fomentar els serveis ambientals i la qualitat ambiental del verd urbà.
  • Esperem tenir publicada la NTJ 15N a la fi de setembre.

Vols col·laborar patrocinant aquesta NTJ? Accedeix a totes les opcions aquí.