Publicada l’NTJ 08J Tècniques de plantació de plantes herbàcies i crasses

Tot l’equip que forma part de la Fundació de la Jardineria i el Paisatge està orgullós de presentar-te una nova NTJ de la família de Implantació del material vegetal, la NTJ 08J Tècniques de plantació de plantes herbàcies i crasses.

 

Aquesta Norma Tecnològica és vàlida per a la plantació de plantes herbàcies perennes, plantes vivaces, plantes enfiladisses herbàcies, gramínies ornamentals, falgueres, plantes bulboses, rizomatoses, tuberoses i cormoses, plantes crasses no arborescents (agaviformes, cactiformes i caudiciformes incloses), plantes anuals i biennals, plantes de temporada i plantes aquàtiques, plantades a plena terra, en massissos, grups, massissos florals, parterres, platabandes o escocells vegetalitzats, plantades en recipients com ara jardineres, cubilots, testos de jardí, jardineres per penjar, cistelles florals, col·locats directament o en portatestos, penjadors o estructures vegetalitzades com ara torres o piràmides florals, columnes vegetalitzades o altres estructures vegetalitzades, plantades en tapissos florits, mantes vegetalitzades, coixins vegetalitzats, sacs vegetalitzats o altres sistemes de presentació, col·locats sobre el sòl o en estructures vegetalitzades o, en el cas de plantes aquàtiques, plantades en peces d’aigua (basses, estanys, llacs, làmines d’aigua, safareigs o fonts ornamentals).

L’NTJ 08J té com a finalitats:
  • Garantir la qualitat en el procés de plantació de plantes herbàcies i crasses, així com en els treballs de manteniment fins al moment de la recepció final de l’obra.
  • Donar les especificacions mínimes de qualitat en els treballs de plantació de plantes herbàcies i crasses.
  • Fomentar la qualitat en les tècniques de plantació de plantes herbàcies i crasses.
  • Fixar la terminologia relativa a la plantació de plantes herbàcies i crasses.
  • Assistir els responsables de la plantació de plantes herbàcies i crasses.
  • Servir de base per als responsables dels projectes que incorporin treballs de plantació de plantes herbàcies i crasses.
  • Facilitar la comparació entre diferents tècniques de plantació de plantes herbàcies i crasses.
  • Fomentar la qualitat general dels espais verds.

En aquesta NTJ s’incorpora un glossari amb més de 200 termes utilitzats en el text, amb la col·laboració del termcat. A més, compta amb el treball de col·laboració tècnica i el consens de professionals del sector als quals, com en totes les ocasions, estem molt agraïts.

Accedeix a l’índex de la publicació.

 

 

Qualsevol plantació de plantes herbàcies, crasses i similars s’ha de realitzar a partir d’un projecte que n’especifiqui l’espècie o cultivar, el tipus de planta (planta herbàcia, planta de temporada, planta crassa, etc.), la forma de presentació (arrel nua, recipient, fragments de planta, pans de terra precultivats, etc.), el dimensionament de la planta (alçària o amplària de la planta, mida del recipient, etc.), el marc, la distància o la densitat de plantació, el nombre d’exemplars, el sistema i l’època de plantació i la seva situació en plànol, característiques totes elles que el projecte ha de justificar adequadament a partir de la finalitat de cada una de les plantacions, del tipus de manteniment i del pressupost previstos, de les condicions climàtiques i edàfiques del lloc, dels condicionants del projecte, etc.

Aquest projecte de plantació pot ser un projecte individualitzat de plantació o formar part d’un projecte més ampli que englobi altres aspectes de la jardineria o d’altres especialitats (instal·lacions, construcció, etc.). Per a les especificacions de projecte de reg, vegeu l’NTJ 01I: 2002 RECOMANACIONS DE PROJECTE D’INFRAESTRUCTURES DE REG.

Com tots els projectes de jardineria, el projecte de plantació ha d’incloure el seu corresponent pla de manteniment, que ha d’incloure, al seu torn, entre altres qüestions, la rotació de planta de temporada i la previsió de la renovació o substitució de la resta de plantes herbàcies i crasses a partir del coneixement de la seva vida útil.

Per a més informació, vegeu l’NTJ 01J: 2013 REDACCIÓ DE PROJECTES DE JARDINERIA I PAISATGISME.

Adquireix l’NTJ 08J Tècniques de plantació de plantes herbàcies i crasses.

ISBN:  978-84-96564-92-3
Pàgines: 80
PVP: 80 € + IVA

Patrocinadors