La prevenció de riscos i la COVID-19. La importància dels EPI en jardineria

Mai havíem viscut una situació com la que estem travessant derivada de la pandèmia provocada per la COVID-19. Hem hagut d’aturar la nostra activitat i confinar-nos durant més de dos mesos. Ara que sembla que entrem en una etapa de desconfinament, tot i que desigual, hem de pensar en les mesures d’higiene, distància social i material de protecció individual (EPI) que necessitem per continuar amb la nostra activitat amb seguretat.

És cert que per totes i tots els professionals de la jardineria i el paisatgisme és d’ús habitual la utilització d’equips de protecció individual, així com el compliment de rigorosos protocols de prevenció de riscos laborals. Però ara més que mai, és recomanable extremar les precaucions, fer un correcte ús de mascaretes i guants i anar equipats amb desinfectant per evitar una nova propagació del virus.

Equips de protecció individual (EPI)

El Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual, defineix un equip de protecció individual com qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador perquè li protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. L’equip de protecció individual (EPI) té per objecte ser portat o sostingut per l’individu perquè el protegeixi d’un o diferents riscos que puguin amenaçar la seva salut i la seva seguretat.

Els EPI hauran de disposar de:

 • El marcatge “CE”.
 • El marcatge específic conforme a les Normes EN
 • La informació addicional subministrada pel fabricant

Amb vista a assegurar el compliment de les exigències de seguretat i salut, els equips es classifiquen en 3 categories:

 • EPI de Categoria I: Destinats a protegir contra riscos mínims.
 • EPI de Categoria II: Destinats a protegir contra riscos de grau mig o elevat, però no de conseqüències mortals o irreversibles.
 • EPI de Categoria III: Destinats a protegir contra riscos de conseqüències mortals o irreversibles.

Per conèixer més sobre la prevenció de riscos laborals en el sector de la jardineria i el paisatgisme, us animem a consultar la NTJ 16A Prevenció de riscos laborals en jardineria i paisatgisme: aspectes generals (+addenda 2013).

NTJ 16A Prevenció de riscos laborals en jardineria i paisatgisme: aspectes generals

Aquesta Norma Tecnològica detalla i explica els aspectes generals més importants de la prevenció de riscos laborals en els treballs de jardineria i restauració del paisatge, d’aplicació tant en l’àmbit públic com en el privat. Consisteix en una recopilació d’informació de caràcter general aplicada al sector de la jardineria que no aborda circumstàncies específiques relatives a persones, organismes, obres o espais concrets. Té com a finalitats les següents:

 • Fomentar el compliment de la legislació d’obligat compliment (lleis, reials decrets, ordres, resolucions, etc.), així com les recomanacions (guies tècniques i Normes tècniques) vigents en prevenció de riscos laborals.
 • Recollir la informació de caràcter general dels aspectes més importants de la prevenció de riscos laborals que puguin afectar els treballs de jardineria i restauració del paisatge.
 • Fixar la terminologia relativa a la prevenció de riscos laborals que puguin afectar els treballs de jardineria i restauració del paisatge.
 • Assistir els responsables de la jardineria i restauració del paisatge en la prevenció dels riscos laborals del sector.
 • Servir de guia en la selecció, cura i manteniment dels equips de protecció individual.
 • Servir de guia tècnica i referència per a l’elaboració de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, així com per a elaborar els corresponents Plans de Seguretat i Salut.

Més informació

Fases de desconfinament i altres informacions sobre la COVID-19, de la Generalitat de Catalunya.

El BOE publica las medidas de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Ministerio de Sanidad.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) FRENTE A CORONAVIRUS – SARS-CoV-2

Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del COVID-19 (actualización 11 de abril). Ministerio de Sanidad.

Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19 – Compendio no exhaustivo de fuentes de información. Ministerio de Trabajo y Economía Social.