Diagnòstic visuals de l’estat sanitari i estructural de l’arbrat

La inspecció visual de l’arbrat urbà ha de ser realitzada per un tècnic competent en arboricultura, d’acord amb el pla de gestió de l’arbrat. És una inspecció encaminada a la detecció de plagues, malalties i fisiopaties, a la valoració de l’estat de la massa foliar i a la detecció de conflictes amb béns, de possibles desserveis i de defectes estructurals.

La inspecció visual de l’arbrat urbà contempla els aspectes següents:

  • Detecció de patologies (malalties, plagues i fisiopaties), de danys mecànics, de danys químics, etc., en els arbres.
  • Detecció a nivell bàsic de defectes estructurals en els arbres i dels possibles riscs associats.
  • Determinació de les necessitats de poda dels arbres i valoració de la necessitat de canvi en el sistema de poda efectuat fins al moment.
  • Detecció de conflictes amb béns, presents o possibles, i de possibles desserveis relacionats amb els arbres.
  • Avaluació de les influències de l’entorn, presents o possibles, sobre el desenvolupament dels arbres.
  • Avaluació de l’efectivitat dels tractaments fitosanitaris realitzats.

La inspecció visual es duu a terme mitjançant visites in situ i es pot complementar amb consultes a serveis de cartografia i de vistes en línia.

El diagnòstic visual de l’arbrat és la determinació conjunta de les patologies, anomalies o defectes estructurals d’un arbre o d’un conjunt d’arbres, juntament amb la detecció dels conflictes que puguin arribar a causar danys o perjudicis a béns o a elements del mobiliari urbà adjacents, al trànsit, així com els desserveis deguts a situacions adverses que una determinada espècie d’arbre pugui generar, directament o indirecta, en un ambient determinat, com ara la caiguda de fruits molests per a vehicles i vianants, la caiguda de fulles que poden obstruir embornals, les al·lèrgies i les irritacions que poden causar, la toxicitat, la presència d’espines pronunciades, la presència d’insectes molests per als vianants o que poden penetrar en els habitatges, etc.

La determinació de las patologies que afecten l’arbrat urbà té importància tant en l’avaluació del risc de l’arbrat com en la gestió del seu manteniment, degut als possibles tractaments d’aquestes patologies. De la mateixa manera, la determinació dels conflictes i desserveis relacionats amb l’arbrat urbà té importància també en la gestió del seu manteniment, degut a les necessitats de poda que poden comportar. Algunes patologies tenen relació amb els desserveis que poden causar a vianants o a veïns del lloc.

Informació extreta de la NTJ 14C Part 1 Manteniment de l’arbrat: treballs d’inventari i inspecció visual.