Compost: Qualitat i aplicació en els espais verds

Entre el 2 i el 8 de maig se celebra La Setmana Internacional del Compost (ICAW – International Compost Awareness Week), una iniciativa que se celebra en diferents països cada any per informar i promoure l’ús del compost, explicar d’on prové, com s’ha d’utilitzar i quins són els seus beneficis. La temàtica  de la Setmana Internacional del Compost 2021 (International Compost Awareness Week), Creix, menja … COMPOSTA … Repeteix, es basa en el cicle de la matèria orgànica.

Els composts d’aplicació a la jardineria i el paisatgisme són materials procedents d’un tractament biològic acurat i complert de residus orgànics de diferents orígens, poden tenir diverses aplicacions com a esmenes orgàniques o component d’enceball, de terres de jardineria o de substrats i com a encoixinat orgànic natural. El concepte compostatge signifi ca que la matèria orgànica biodegradable ha estat transformada i estabilitzada sota condicions controlades predominantment aeròbiques i també termòfi les. El producte fi nal que en resulta és un producte higienitzat i estabilitzat, semblant a les substàncies húmiques del sòl, i que pot ser incorporat al sòl i usat com a esmena orgànica o com a component de les terres i substrats.

Els composts han d’estar lliures de materials que puguin causar danys als humans, animals i plantes durant o com a resultat dels seus usos previstos.

Avantatges i beneficis

La majoria de residus orgànics i en particular els residus vegetals són un recurs molt
preuat per a l’obtenció de materials orgànics d’interès agronòmic mitjançant el procés
de compostatge.

Els avantatges del compostatge dels residus orgànics són els següents:

 • Reducció important del pes i volum.
 • Estabilització del producte, que el fa més fàcil i econòmic d’emmagatzemar, transportar i aplicar.
 • Higienització del producte.
 • Aprofitament del recurs que representen els residus orgànics, en general, quan són compostats adequadament, la qual cosa afavoreix la disminució de la necessitat d’abocadors i incineradores.
 • Afavoriment de la integració de la ciutadania en la problemàtica de la gestió de residus, i també de la seva participació en l’aprofi tament i la conservació dels recursos.

Els beneficis de l’ús dels composts de residus orgànics en jardineria i restauració del paisatge són els següents:

 • Aportació de matèria orgànica que millora l’estructura del sòl i creació d’unes condicions més favorables per al bon desenvolupament i salut de les plantes;
 • Major capacitat d’absorció de nutrients que permet estalvis de fertilitzants minerals i del cost energètic de la seva fabricació.
 • Increment de la capacitat d’intercanvi catiònic del sòl i reducció de la pèrdua de nutrients.
 • Increment de la capacitat d’infi ltració i de retenció d’aigua al sòl.
 • Afavoriment del control de l’erosió i de les males herbes amb l’encoixinament.
 • Aportació de microorganismes beneficiosos.
 • Efectes supressors de malalties (fongs de sòls tipus fusarium, pitium).
 • Reducció de la despesa de manteniment dels vegetals a la llarga.

Amb la finalitat d’estandarditzar, fomentar i facilitar l’ús dels composts en el sector dels espais verds, la Fundació de la Jardineria i el Paisatge va publicar l’any 2006 l’NTJ5C Compost: qualitat i aplicació en espais verds. Aquesta Norma Tecnològica té validesa per al subministrament, comercialització i aplicació de composts de residus orgànics per a ús en jardineria i paisatgisme, com ara en la jardineria pública (parcs i jardins, urbanitzacions, obres lineals viàries, altres infraestructures), jardineria privada, restauració del paisatge i recuperació dels sols degradats (espais degradats, mines a cel obert, abocadors) i altres obres d’intervenció territorial. Especifica els requeriments mínims de qualitat agronòmics i mediambientals dels composts i també del seu subministrament i aplicació a la jardineria i la restauració del paisatge.

Aquesta Norma Tecnològica ha considerat com aptes per a l’ús en el sector dels espais verds les matèries primeres procedents de residus vegetals, i també les provinents de la fracció orgànica de la recollida selectiva dels residus municipals, fems i fangs d’EDAR. Cobreix les especificacions dels composts etiquetats i comercialitzats a granel o envasats en recipients superiors a un litre, així com les especificacions per a un correcte procés d’aplicació (sembra, plantació, manteniment i millora de terres).

La NTJ05C és aplicable al compostatge municipal dels residus verds provinents de les restes orgàniques del municipi per a ús propi. No és forçosament vàlida per als composts de residus orgànics que no tinguin com a principal objectiu l’aplicació en jardineria o en restauració del paisatge. Tampoc és aplicable al compostatge a petita escala, com per exemple el casolà, el comunitari o el d’escoles, amb compostadors i per a ús propi. Per als processos de fabricació de composts de residus orgànics vegeu l’NTJ 17V: VERMICOMPOSTATGE.

Més informació sobre la setmana del Compost: ICAW 2021 a Catalunya – Agència Catalana de Residus.