Com fer un inventari útil per a la gestió del verd urbà?

En general es considera que el millor inventari és aquell que recull les dades necessàries i útils per a la gestió del verd urbà o per a la gestió municipal, dades que poden ser diferents d’una població a una altra.

El nombre i tipus d’atributs a inventariar en cada cas particular dependrà també de la disponibilitat econòmica i tècnica per a la seva realització i per a la seva actualització.

Cal tenir en compte, que les dues tasques més laborioses solen ser el treball de camp i el manteniment i l’actualització de l’inventari, però, a la vegada, un inventari incomplet o no prou actualitzat no són una veritable eina de gestió. Cal tenir en compte també que la majoria d’inventaris fracassen i queden obsolets per haver fixat uns objectius massa ambiciosos i amb poca aplicabilitat. D’altra banda un mateix inventari pot tenir diversos nivells o permisos de visualització o d’edició, establint, per exemple, accessos de lectura o d’edició diferents per als titulars, els gestors o la ciutadania.

Quin són els objectius dels treballs d’inventari dels espais verds?

Aspectes de coneixement:

 • Conèixer l’estat actual del verd urbà (superfície total, tipus, nombre i superfície o longitud dels seus elements, ubicació, estat, etc.).
 • Tenir el suficient coneixement del verd urbà per tal de poder efectuar anàlisis i recerques concernents al patrimoni del verd urbà i a les condicions tècniques, organitzatives i financeres de la seva gestió.

Aspectes de gestió:

 • Servir de base per a una gestió adequada dels espais verds i dels seus elements per tal de conèixer-ne les necessitats de manteniment, poder-los tenir en òptimes condicions i poder planificar les actuacions d’acord amb els objectius de la seva gestió.
 • Servir de base per conèixer, avaluar i maximitzar els beneficis del verd urbà.
 • Servir de base per a la contractació de serveis externs de manteniment dels espais verds urbà.
 • Servir de base per pressupostar i valorar treballs de manteniment de l’element vegetal, com ara podes, retallades i tractaments fitosanitaris.
 • Servir de base per documentar i quantificar els beneficis socials, comunitaris, ambientals i econòmics del verd urbà.
 • Servir de base documental per a la justificació dels treballs a realitzar o realitzats.
 • Servir de base per poder dur a terme una anàlisi i un diagnòstic sobre l’estat i la qualitat dels espais verds per tal de poder-ne fer una planificació adequada (millores en la gestió, noves plantacions, nous elements de mobiliari, substitucions, millores de l’espai disponible, millores del sòl i de les condicions, elaboració de llistes de les espècies adequades per a cada situació, etc.).
 • Facilitar la coordinació del servei de gestió del verd urbà amb altres serveis municipals (urbanístic, circulació, enllumenat, neteja, clavegueram, serveis socials, etc.).
 • Incrementar l’eficàcia dels treballs de gestió dels espais verds.
 • Servir de base per a l’afavoriment de la biodiversitat en els espais verds de manera que aquests presentin major resiliència.

Aspectes informatius i formatius:

 • Posar a disposició de la comunitat una eina de consulta sobre el verd urbà i sobre determinades espècies en concret, que pugui ser útil en treballs de recerca d’universitats, en treballs didàctics de les escoles, com a font de coneixement en general, etc.
 • Servir de base per divulgar els beneficis socials, comunitaris, ambientals i econòmics del verd urbà.
 • Servir de font històrica de les plantacions d’elements vegetals i de les instal·lacions efectuades.

Més informació