publicación NTJ14N

Treballem en una nova NTJ sobre inventari dels espais verds

Els inventaris dels espais verds tenen com a objectiu principal una gestió eficient dels espais verds o bé formen part d’inventaris de més abast, com ara els inventaris del verd urbà, que inclouen també els inventaris d’arbrat urbà.

Els inventaris dels espais verds poden abastar tot el verd urbà d’un municipi, públic i privat, o abastar només els espais verds públics. Els inventaris poden ser també geogràficament parcials, com ara d’un barri o d’un parc en concret, que es poden anar ampliant en el transcurs dels anys, o bé limitar-se a uns pocs atributs, com ara els relatius al nombre i superfície dels principals elements.

Nova publació: NTJ14N Treballs d’inventari dels espais vers i dels seus elements

Aquesta Norma Tecnològica, que esperem tenir publicada a la fi d’any, és vàlida per als treballs d’inventari dels espais verds i dels elements de jardineria, excepte l’arbrat, que hi estan ubicats, emmarcats dins de la gestió i el manteniment del verd urbà. Inclou els espais verds públics i els enjardinaments d’equipaments públics urbans o situats en zones suburbanes. Eventualment, també és vàlida per als treballs esmentats en l’àmbit de jardins i equipaments privats, especialment en el cas d’espais verds d’ús públic. No és forçosament vàlida per a les tasques d’inventari dels espais naturals.

L’NTJ14N té, entre d’altres, les següents finalitats:

 • Fer palesa la importància que té la realització acurada dels inventaris d’espais verds per a la seva gestió, així com de la seva actualització.
 • Assistir els responsables de la gestió i el manteniment del verd urbà.
 • Fomentar la qualitat dels treballs d’inventari dels espais verds.
 • Facilitar que els inventaris d’espais verds que es realitzin tinguin utilitat com a eina de gestió.
 • Servir de guia per a l’establiment dels objectius dels treballs d’inventari del verd urbà.
 • Servir de guia per decidir quin tipus d’inventari és l’adient per a la gestió del verd urbà del municipi, segons els objectius i segons el pressupost disponible, tant en la implementació de l’inventari com en el seu manteniment.
 • Servir de marc per decidir quins són els atributs que convé inventariar en cada cas particular.
 • Servir de guia per implementar un sistema de gestió basat en un sistema d’informació geogràfica.
 • Donar especificacions i recomanacions relacionades amb els treballs d’inventari del verd urbà.
 • Servir de guia per a la redacció de plans directors, de gestió i de manteniment del verd urbà.
 • Servir de guia per a la redacció de plecs de prescripcions tècniques, en l’apartat del manteniment del verd urbà, i en la licitació dels contractes de manteniment, de treballs d’inventari, de control de qualitat, etc.
 • Facilitar que la gestió del verd urbà passi d’una situació reactiva a una de proactiva.
 • Fixar la terminologia relativa als treballs d’inventari del verd urbà.

Vols donar suport a la publicació de la NTJ14N anunciant-te?

Contacta amb nosaltres a través del nostre formulari o telefona’ns al telèfon 93 2461517. Et farem una proposta personalitzada i t’ajudarem amb el disseny si el necessites.