NTJ 15V Gestión de restos vegetales y otros residuos del verde urbano

Treballem en una nova NTJ sobre gestió de restes vegetales

Aquesta Norma Tecnològica és vàlida per als treballs de gestió de restes vegetals i altres residus, tant els no perillosos com els perillosos, que es generen en l’àmbit del verd urbà, és a dir tant dels espais verds públics o d’ús públic com de l’arbrat viari.

Considerar els residus i especialment les restes vegetals com un bé potencial; és a dir, aprofitant-los com a matèria primera mitjançant el reciclatge o la reutilització i incorporant-los de nou en el procés productiu, constructiu o de manteniment, és una estratègia general a seguir en la gestió de les restes vegetals i altres residus del verd urbà.

Nova publació: NTJ 15V GESTIÓ DE RESTES VEGETALS I ALTRES RESIDUS DEL VERD URBÀ

Aquesta Norma Tècnica és vàlida per als treballs de gestió de restes vegetals i altres residus, tant els no perillosos com els perillosos, que es generen en l’àmbit del verd urbà, és a dir tant dels espais verds públics o d’ús públic com de l’arbrat viari. Aquests treballs de gestió de residus inclouen tant la seva generació, la seva recollida, el seu transport, la seva valorització i la seva eliminació, així com la vigilància d’aquestes operacions. Dins de la generació s’inclouen tant els derivats de les operacions de manteniment del verd urbà com les de les obres de construcció i remodelació d’espais verds i de la nova plantació i replantació d’alineacions d’arbrat viari. També s’inclouen recomanacions per a la minimització de la generació de restes vegetals i altres residus en la fase de redacció de projectes.

L’NTJ 15V té, entre d’altres, les següents finalitats:

 • Assistir els responsables de la gestió de restes vegetals i altres residus del verd urbà.
 • Ordenar metodològicament tots els processos i operacions que incorren en la gestió de restes vegetals i altres residus del verd urbà.
 • Servir de base per a una gestió adequada de restes vegetals i altres residus del verd urbà per poder planificar les actuacions d’acord amb els seus objectius.
 • Facilitar la gestió de restes vegetals i altres residus del verd urbà, tant als serveis municipals com a les empreses de manteniment del verd urbà i als agents de residus.
 • Servir de guia per a l’establiment dels objectius de la gestió de restes vegetals i altres residus del verd urbà.
 • Fomentar la qualitat en la gestió de restes vegetals i altres residus del verd urbà.
 • Aportar especificacions i recomanacions relacionades amb els treballs de gestió de restes vegetals i altres residus del verd urbà.
 • Servir de guia per a la redacció de projectes d’espais verds i d’arbrat viari que minimitzin la generació de residus vegetals i altres residus i que els valoritzin en la mesura de les possibilitats.
 • Servir de guia per a la redacció de plans directors, de gestió i de manteniment del verd urbà.
 • Servir de guia per a la redacció de plecs de prescripcions tècniques, en l’apartat del gestió de restes vegetals i altres residus del verd urbà, i en la licitació dels contractes de gestió, de manteniment, de control de qualitat, etc.
 • Facilitar que la gestió del verd urbà passi d’una situació reactiva a una de proactiva.
 • Fixar la terminologia relativa als treballs de gestió de restes vegetals i altres residus del verd urbà.

La NTJ 15V, que esperem tenir publicada aquest primer semestre, compta amb un glossari de més de 100 termes definits, i amb la col·laboració de més de quinze persones especialistes en diferents àrees objecte d’aquesta Normativa.

Ajuda’ns a publicar la NTJ 15V.

Anuncia la teva empresa, producte o servei. Guanyaràs visibilitat entre els teus clients i ens ajudaràs a garantir la continuïtat de les Normes Tècniques de Jardineria i Paisatgisme.

Consulta aquí les contrapartides que t’oferim com a patrocinador de la publicació.

Contacta amb nosaltres a través del nostre formulari o telefona’ns al número 93 2461517. Et farem una proposta personalitzada i t’ajudarem amb el disseny si el necessites.

imagen principal: Freepik