Sorreres en àrees de jocs infantils

Les sorreres situades en les àrees de jocs infantils de les zones verdes d’ús públic i en les escoles de primària i guarderies resulten ser uns espais amb una gran riquesa sensorial on els nens i les nenes duen a terme activitats pedagògiques i lúdiques. Les sorreres ajuden a desenvolupar habilitats manipulatives i capacitats pròpies d’un joc col·lectiu a l’aire lliure, tal com poden realitzar en els sorrals de les platges. Parlem d’activitats que es duen a terme amb la sorra, com ara posar petges, punxar-la, clavar-hi o amagar-hi objectes, remoure-la, anivellar-la, pentinar-la, fer excavacions o crear construccions o castells de sorra.

Aquest és un bon exemple de la creixent implicació de la població i també del col·lectiu de enginyers tècnics agrícoles en vers a les qüestions lúdiques i mediambientals. La protecció i millora de la salut i del medi ambient és un dels indicadors de qualitat de vida i, per tant, és un objectiu que cal perseguir des de tots els sectors de la nostra societat. Cada vegada més els ciutadans reclamen accions decidides i rigoroses en defensa de la seva salut i del benestar diari. El projectista i el gestor dels espais verds es veu implicat en aquest procés, bé sigui a través de l’obligatorietat del compliment d’una normativa, bé sigui induït per la seva creixent conscienciació de la incidència de les seves actuacions.

La Comissió de Jardineria i Paisatgisme, sensibilitzada amb tots els temes relacionats amb els espais verds, va publicar les dues normes tecnològiques, l’NTJ 09S: SORRERES EN ÀREES DE JOCS INFANTILSi l’NTJ 13R: HIGIENE DE LES SORRERES EN ÀREES DE JOCS INFANTILS, que donen el marc normatiu necessari per a les sorreres destinades a ser utilitzades per als nens i nenes de forma col·lectiva, les quals tenen una funció de joc o una funció de paviment esmorteïdor com a superfície de recepció d’un o més equipaments d’àrees de joc.

Aquestes NTJ aporten una documentació pionera a Espanya, que complementa la normativa espanyola UNE-EN 1177:2018+AC:2019 Revestiments de les superfícies de les àrees de joc absorbents d’impactes. Requisits de seguretat i mètodes d’assaig, les normes de requisits de seguretat d’Equipament de les àrees de joc UNE-EN 1176-1, UNE-EN 1176-2:2018, UNE-EN 1176-3:2018, UNE-EN 1176-4, UNE-EN 1176-5:2009, UNE-EN 1176-6:2018+AC:2019, UNE-EN 1176-7:2009, UNE 147101:2000 IN i UNE 147102:2000 IN i la UNE 147103:2001 Planificació i gestió de les àrees i parcs de joc a l’aire lliure.

 

 

 

 

 

 

Aquesta Norma Tecnològica és vàlida per a les sorreres ubicades als espais verds d’ús públic, escoles de primària i llars d’infants destinades a ser utilitzades, de forma col·lectiva, pels infants, les quals tenen una funció de joc o una funció de paviment amortidor com a superfície de recepció d’un o més equipaments d’àrees de joc col·lectiu i que són implantades a l’aire lliure o no.

Finalitat de la NTJ09S

Aquesta NTJ té com a finalitat contribuir a assegurar la higiene, la seguretat d’ús i l’aspecte correctes de les sorreres fixant les especificacions de disseny, construcció i manteniment.

Una sorrera és un recipient de una àrea de jocs infantils, delimitat per uns elements de contenció i opcionalment un fons, replè de sorra o grava per a ser utilitzat amb el fi de fomentar jocs i activitats de tipus manual i de comunicació entre els infants o per a assegurar la funció d’un paviment esmorteïdor en una àrea de recepció d’un o més equipaments de les àrees de jocs infantils.

En diferents apartats es descriuen els criteris consensuats que fan referència a les especificacions de qualitat que han de complir les sorreres referents al:

  • Disseny i concepció: sorreres per a jocs de tipus manuals i sorreres com a paviment esmorteïdor dels jocs infantils.
  • Construcció: drenatge i sorra de reblert.
  • Manteniment: objectius, inspecció, neteja, reposició i renovació, desinfecció, etc.

Les sorreres s’han de situar en llocs suficientment assolellats i sempre que es pugui a l’aire lliure i han de ser concebuts i construïts de manera que no rebin les aigües d’escorrentia. Les sorreres han d’estar protegides contra la brutícia mitjançant uns elements de contenció, que a més han de contribuir a impedir-ne l’accés dels animals domèstics. La superfície i els elements de contenció han d’estar lliures de qualsevol aresta afilada que pugui posar en perill els infants en usar-les. El sistema de drenatge ha d’evacuar l’aigua infiltrada procedent de la pluja o el reg i ha de captar i evacuar l’aigua ascendent per capil·laritat. S’ha d’utilitzar preferentment sorra natural d’origen al·luvial i opcionalment de platja, de vessant, de morena, fluvioglacial, etc., disgregada i rentada. La forma de les partícules de sorra ha de ser equidimensional i no angular, preferentment arrodonida.

El manteniment de les sorreres ha de permetre:

  • Mantenir-les en condicions correctes d’higiene, de seguretat d’ús i d’aspecte.
  • Evitar la seva compactació al llarg del temps.
  • Mantenir la disgregació de les partícules de sorra.
  • Mantenir el gruix i homogeneïtat de la superfície de la sorrera.

Per evitar accidents, el propietari/titular responsable de la sorrera haurà d’assegurar-se que s’estableixi i es dugui a terme un programa de manteniment i que s’inspeccioni regularment.

La neteja de les sorreres en àrees de jocs infantils contempla rasclonar la sorra en superfície i voltejar-la en tot el seu gruix i retirar els eventuals cossos estranys apreciables a simple vista. Amb l´acabat de les operacions de neteja s’ha de garantir que la superfície de la sorrera es mantingui llisa, homogènia, disgregada i sense buits.

Amb les operacions de manteniment: inspecció, neteja, reposició, renovació i desinfecció de la sorrera s’han de satisfer les exigències sanitàries descrites en aquesta normativa.

Més informació:  PROYECTE: Seguridad y salubridad en parques infantiles. AUTOR: Silvia Gelonch Barcenilla (Licenciada en Veterinaria UAB; Técnico Medioambiental UB). Consultora en Itabe S.L. DATA: 3 de Octubre de 2012.