Instal·lacions de sistemes de reg. Regs localitzats superficial i enterrat

El sistema de reg localitzat és el mètode mitjançant el qual l’aigua s’aplica en superfície o enterrat de forma localitzada en una zona pròxima a la planta, utilitzant una xarxa de reg amb cabals i pressions més baixos que el sistema de reg aeri.

El reg localitzat en el sector dels espais verds està format pels sistemes de reg per degoteig, el sistema de reg amb canonades exsudants i amb inundadors.

Qualsevol infraestructura de reg localitzat ha de ser realitzada a partir d’un projecte constructiu que n’especifiqui les unitats bàsiques que componen els sistemes de reg localitzat, les quals són:

 • La font de subministrament d’aigua (punt de presa amb comptador o estació de bombament).
 • El centre de control o capçal de reg amb els filtres principals, equips de mesura i de regulació.
 • La xarxa de canonades.
 • Els dispositius de control de pressió, de cabal i altres automatismes.
 • Els emissors d’aigua.

Una vegada els diferents serveis afectats hagin rebut el projecte, aquests procediran a emetre el corresponent Informe preceptiu amb els requisits i recomanacions que han de ser comunicats abans de la fase d’execució a tots els responsables del projecte.

Avantatges i desavantatges

Un sistema de reg localitzat correctament dissenyat, instal·lat, gestionat i mantingut aporta els avantatges i els desavantatges següents:

Avantatges del reg localitzat:
 • Aporta un estalvi important de consum d’aigua, amb un alt rendiment d’utilització d’aigua aplicada.
 • Aporta un estalvi de mà d’obra en l’aplicació d’aigua, com a reg automatitzat.
 • Aporta un estalvi d’energia.
 • Presenta menys riscs sanitaris que el sistema de reg aeri per l’ús d’aigües residuals depurades i no aptes per a consum humà.
 • Possibilita el reg en plantes sensibles amb aigües de mala qualitat.
 • Possibilita i optimitza el reg a sòls marginals: sòls molt o poc permeables, sòls amb molta pendent, parcel·les petites de forma irregular, parcel·les estretes, zones amb vent, etc.
 • Limita i localitza el creixement de males herbes a la zona de sòl mullat, facilitant-ne l’eradicació.
 • Possibilita l’aplicació junt amb l’aigua de reg de substàncies fertilitzants i alguns tractaments fitosanitaris.
 • Presenta una alta uniformitat de repartiment del reg; el reg localitzat no es veu afectat per les condicions edàfiques o climàtiques.
 • Redueix els processos d’aixaragallament i d’erosió del sòl.
 • Evita l’entollament a prop del coll de l’arrel.
 • Manté el fullatge sec: menys malalties, amb aigües salines s’evita cremar les fulles, etc.
Desavantatges del reg localitzat:
 • Presenten més facilitat d’obturació que els emissors del sistema de reg aeri.
 • És un sistema de reg més car per unitat de superfície regada.
 • Necessita un manteniment periòdic i exhaustiu.

Informació estreta de l’NTJ 04R P2 Instal·lacions de sistemes de reg. Regs localitzats superficial i enterrat. Aquesta Norma Tecnològica és vàlida per a la instal·lació, el muntatge i la recepció posterior de sistemes de reg localitzat als espais verds, tant públics com privats.

Més informació i enllaços d’interés: