trabajamos en la reedición de la NTJ07F Arbustos

Com es classifiquen els arbusts segons la seva tipologia

Els arbusts es poden classificar segons les tipologies següents:

 1. Tipus de vegetal.
 2. Estructura o tipus de ramificació.
 3. Forma de capçada de la planta.
 4. Fenologia del fullatge.
 5. Tipus de lignificació dels troncs o tiges principals.
 6. Alçària de la planta en estat adult.
 7. Amplària de la planta en estat adult.

1. Segons el tipus de vegetal, les plantes arbustives, es poden classificar en:

 • Arbusts pròpiament dits (objecte d’aquesta norma).
 • Arbrets.
 • Coníferes arbustives.
 • Palmeres arbustives.
 • Rosers.
 • Mates.
 • Subarbusts.
 • Arbusts ajaguts.
 • Arbusts enfiladissos o lianes.
 • Plantes palmiformes arbustives.
 • Plantes agaviformes arbustives.
 • Cactus arborescents i altres plantes crasses arborescents o arbustives.
 • Bambús, a vegades assimilats a arbusts.

2. Segons si estan ramificats o no, els arbusts es poden classificar en:

 • Arbusts de tronc únic ramificat (unicaules). Ex.: Acer palmatum, Cornus mas, Syzygium paniculatum.
 • Arbusts de troncs múltiples ramificats (multicaules). Ex.: Abelia ×grandiflora, Corylus avellana, Cotoneaster pannosus.
 • Arbusts de troncs gens o poc ramificats (haplocaules o simplicicaules). Ex.: Cussonia paniculata, Pseudopanax crassifolius.

3. Segons l’estructura de ramificació, els arbusts es poden classificar en els tipus bàsics següents. Els exemples s’han de prendre com a tendència preferent de ramificació, no com a única estructura de ramificació.

 • Arbusts amb acrotonia. Ex.: Buxus sempervirens, Euonymus japonicus, Myrtus communis.
 • Arbusts amb mesotonia. Ex.: Forsythia ×intermedia, Lonicera fragrantissima, Sambucus nigra.
 • Arbusts amb basitonia. Ex.: Abelia ×grandiflora, Kerria japonica, Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’.
 • Arbusts d’estructura de ramificació mixta o variable. Ex.: Cotoneaster franchetii, Nerium oleander, Philadelphus coronarius.

4. Segons la fenologia del fullatge, els arbusts es poden classificar en:

 • Arbusts de fulla perenne o perennifolis.
 • Arbusts de fulla caduca o caducifolis, inclosos els de fulla marcescent.
 • Arbusts de fulla semicaduca o semiperenne.

5. Segons el tipus de lignificació dels troncs o tiges principals, els arbusts es poden classificar en:

 • Arbusts lignificats (els habituals).
 • Arbusts de fusta tova, amb tiges poc lignificades. Ex. Echium candicans.
 • Subarbusts, amb tiges només lignificades a la base.

6. Segons l’alçària en estat adult, els arbusts es poden classificar en:

 • Arbusts molt alts (> 3 m), inclosos els arborescents.
 • Arbusts alts (de 2 a 3 m).
 • Arbusts mitjans (d’1 a 2 m).
 • Mates grosses o arbusts petits (de 50 cm a 1 m).
 • Mates petites (< 50 cm).

7. Segons l’amplària en estat adult, els arbusts es poden classificar en:

 • Arbusts de capçada estreta (< 100 cm).
 • Arbusts de capçada mitjana (d’1 a 2 m).
 • Arbusts de capçada ampla (> 2 m).

D’altra banda, en el subministrament, els arbusts es poden classificar segons les formes especials que se’ls hagi pogut donar en viver, obtingudes mitjançant podes de formació, retallades i pinçaments:

 • Arbust de tanca.
 • Arbust de vorada.
 • Arbust en espatllera.
 • Arbust de peu alt.
 • Arbust de bola.
 • Arbust en piràmide o en con.
 • Arbust en espiral o hèlice.
 • Arbust en pisos.
 • Arbust en topiària.

Sovint també, els arbusts aromàtics destinats a jardineria es classifiquen juntament amb les altres plantes aromàtiques. A vegades també pot ser interessant classificar els arbusts espinosos com a tals, aptes per a tanques espinoses.

Més informació: Treballem en l’actualització de l’NTJ 07F Arbusts.