Bones pràctiques ambientals en el manteniment d’infraestructures de reg

És recomanable l’adopció d’un programa de bones pràctiques ambientals (BPA) per tal de minimitzar els impactes ambientals de les tasques de manteniment de les infraestructures de reg en el sector de la jardineria i el paisatgisme. En el programa de BPA cal identificar els aspectes ambientals que poden arribar a produir uns impactes ambientals i ser vies de contaminació pel medi ambient.

Aquests impactes ambientals en el manteniment es poden agrupar en:

 • Consum de recursos (aigua, energia i altres materials i mitjans auxiliars).
 • Emissions de contaminants (a l’aigua, a l’aire i al sòl).
 • Residus que genera (minimitzar i gestionar).

Les emissions són descàrregues d’un o més contaminants al medi que poden afectar l’aire, el sòl o l’aigua. Les emissions en les tasques de manteniment del reg solen estar provocades per les tasques de neteja, abocaments accidentals, vessaments de productes perillosos i per l’afectació de les aigües subterrànies per productes químics utilitzats com adobs, plaguicides, olis i combustibles, quan són usats amb excés i que s’acumulen i acaben infiltrant i contaminant el sòl i les aigües subterrànies. O per una producció d’un residu mal gestionat.

Per a la reducció de l’impacte ambiental són recomanables unes actuacions per minimitzar el consum de recursos, l’emissió de contaminants i la producció de residus que es concreten en les bones pràctiques ambientals.

BPA per minimitzar el consum dels recursos de:

Aigua

 • Controlar les fuites o errors de funcionament de la instal·lació de reg.
 • Millorar l’efectivitat del reg mitjançant la tecnologia més apropiada en cada cas.
 • No regar si ha plogut prou.
 • Planificar les operacions de reg amb la flexibilitat necessària per aprofitar els fenòmens meteorològics, amb l’ús dels dispositius accessoris disponibles com
  ara els sensors de pluja, sensors d’humitat, etc.
 • Reparar immediatament les avaries que presenti la xarxa de reg.
 • Revisar periòdicament la connexió a la xarxa per a detectar fuites i evitar sobreconsums per avaries i fuites.

Materials i mitjans auxiliars

 • Establir un pla de manteniment que permeti optimitzar l’ús de l’aigua de reg i reduir les pèrdues.
 • Implantar una gestió i un manteniment del sistema de reg eficients.
 • Mantenir en bon estat de conservació els sistemes de distribució de l’aigua.
 • Mantenir la programació de regs que permeti ajustar les dosis de reg a les necessitats de les plantacions i a la textura i el drenatge del sòl.
 • Utilitzar pluviòmetres i sensors d’humitat en el sòl. Amb ells es poden tenir referències clares de les precipitacions i grau d’humitat en sòl i, per tant,
  determinar les necessitats reals de reg i tallar el reg quan no sigui indispensable.

Energia

 • Planificar les operacions de reg amb la flexibilitat necessària per aprofitar els recursos naturals d’acord amb la meteorologia.
 • Utilitzar sistemes de reg a baixa pressió i sistemes automàtics temporitzats.
 • Utilitzar piles recarregables en els programadors de reg.

BPA per minimitzar les emissions de contaminants:

Al sòl

 • Evitar possibles abocaments accidentals.
 • Portar un control exhaustiu per limitar al màxim qualsevol tipus d’abocament.
 • Fer una gestió adequada de l’adob i en particular de l’adob nitrogenat.
 • Establir els volums màxims de cada reg en funció del sistema, la profunditat radicular del cultiu, l’estat hídric i les característiques físiques del sòl.
 • Evitar l’aplicació d’aigües de reg de baixa qualitat agronòmica que puguin produir una degradació del sòl.

A l’aire

 • Utilitzar preferentment sistemes de reg localitzat i enterrat amb les aigües regenerades i als altres recursos hídrics no potables per al reg per evitar produir
  aerosols.

BPA per minimitzar i gestionar els residus que genera:

Minimitzar

 • Segregar els residus en origen, al lloc on es produeixen.
 • Emmagatzemar els materials perillosos atenent les indicacions del fabricant en les fitxes de seguretat.

Gestionar

 • Potenciar el reciclatge dels materials sobrants, classificarlo-los convenientment i consultar els proveïdors sobre si n’ofereixen algun tipus de gestió específica.
 • Gestionar els residus perillosos amb un gestor autoritzat i respectar el temps límit d’emmagatzemament.

Informació estreta de la NTJ14R: Manteniment d’infraestructures de reg.

 

 

 

 

Aquesta NTJ té com a finalitats:

 • Establir els objectius generals dels treballs de manteniment i de conservació de les infraestructures de reg dels espais verds.
 • Definir els criteris generals de manteniment i conservació de les infraestructures de reg dels espais verds.
 • Fixar la terminologia relativa al manteniment i a la conservació de les infraestructures de reg dels espais verds.
 • Assistir i orientar els responsables tècnics del manteniment i la conservació de les infraestructures de reg dels espais verds.
 • Servir de base per a programes de manteniment i de conservació així com per a plans de gestió de les infraestructures de reg dels espais verds.
 • Fomentar la qualitat de les infraestructures de reg dels espais verds.

Més informació

Objectiu de desenvolupament sostenible número 6. Què podem fer per garantir la disponibilitat de l’aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a tots?

 

 

 

Les organitzacions de la societat civil han de treballar per a exigir que els governs rendeixin comptes, invertir en recerca i desenvolupament dels recursos hídrics i promoure la inclusió de les dones, els joves i les comunitats indígenes en la governança dels recursos hídrics. Conscienciar sobre aquestes temes i convertir-los en mesures concretes produirà resultats avantatjosos per a tots i comportarà una major sostenibilitat i integritat dels sistemes humans i ecològics.

També podem col·laborar en les campanyes del Dia Mundial de l’Aigua i el Dia Mundial del Retrete, que tenen per objecte proporcionar informació i inspiració per a adoptar mesures sobre qüestions d’higiene.